طراحی پنل و تولید پلی کربنات

طراحی پنل و تولید پلی کربنات

POLI KARBONATPOLI KARBONAT
پنل پلی کربنات

معمولا دستگاه های الکترونیکی دارای یک پنل میباشد که هم معرف دستگاه بوده و هم کلیدهای کنترل روی آن قرار گرفته. برای ساخت پنل از صفحات پلی کربنات استفاده میشود. برای کنترل دستگاه نیز از مدار ممبرین و کلیدهای پولکی زیر پنل استفاده میشود که از طریق یک فلت از جنس خود ممبرین کلیدها به مدار اصلی دستگاه وصل می شود.
طراحی پنل از طریق نرم افزار Corel Draw انجام می پذیرد و به دو روش تولید میشود:
- روش دیجیتال: برای تولید تعداد کم استفاده میشود که محدودیت رنگ نداشته و براساس برگ های A4 و A3 و A2 محاسبه قیمت می شود.
- روش سیلک: برای تولید تعداد بالا استفاده می شود که بسته به ابعاد و تعداد شیت و تعداد رنگ طرح محاسبه قیمت می شود.
لازم به ذکر است برجسته کردن کلیدها روی پنل در روش دیجیتال امکان پذیر نیست و در روش سیلک هست که این امکان میسر می گردد.

فلکسی
از این جنس برای تولید MEMBRAN ( مدار زیر پلی کربنات ) استفاده می شود. با توجه به نازکی و انعطاف فلکسی برای ارتباط دهی بین کلیدهای روی پنل و برد اصلی دستگاه استفاده می شود.
بعد از چاپ نقشه MEMBRAN روی فلکسی کلیدهای پولکی شکلی که مخصوص این کار است روی آن مونتاژ و پشت پلی کربنات چسبیده می شود و در انتها روی پنل دستگاه سوار می شود.

نظر دادن غیر فعال است.